Privacybeleid

Ross Watson Fysiotherapie Sports Performance (RWFSP) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RWFSP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

 • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om je toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • Op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten
Persoonsgegevens van patiënten worden door ons verwerkt met als doel het verlenen van zorg. De wettelijke grondslag (en verplichting) voor het verwerken van persoonsgegevens vloeit voort uit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Een nadere toelichting van deze grondslag is:

 • Zodra wij worden benaderd voor het leveren van zorg, is er volgens de Wgbo sprake van een behandelingsovereenkomst: verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst.

 • De Wgbo verplicht ons een medisch dossier bij te houden: verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

 • Zonder verwerking van persoonsgegevens van patiënten kunnen wij geen goede zorg verlenen en ontbreken allerlei gegevens voor de bedrijfsvoering: verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Wij kunnen de volgende gegevens aan je vragen: naam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN nummer, documentnummer van een legitimatiebewijs en gegevens over je gezondheid.
 

Verstrekking aan derden
De gegevens die je  aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van software voor medische dossiers, het verzorgen van de financiële administratie en declaraties bij zorgverzekeraars, het meten van de kwaliteit van onze zorg, en het opslaan van trainingsprogramma’s.  

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
 

Bewaartermijn
RWFSP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.
 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens RWFSP van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent je gegevens
Omtrent je gegevens heb je een aantal rechten.

 1. Recht op inzage: het recht om je persoonsgegevens in te zien;

 2. Recht op rectificatie en aanvulling: het recht om je persoonsgegevens te wijzigen;

 3. Recht op beperking van de verwerking: het recht om minder gegevens te laten verwerken;

 4. Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking;

 5. Recht op duidelijke informatie over wat wij met je persoonsgegevens doen;

 6. Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te dragen. Dit recht geldt voor een deel van de gegevens in medische dossiers.

  • Welke gegevens wel: de persoonsgegevens die je zelf actief en bewust verstrekt, vallen onder het recht op dataportabiliteit.

  • Welke gegevens niet: de gegevens in het medisch dossier die niet direct door jou zijn verstrekt, vallen niet onder het recht op dataportabiliteit. Het recht op dataportabiliteit geldt bijvoorbeeld niet voor de diagnoses of behandelplannen die wij als zorgverlener op basis van de door jou verstrekte gegevens vaststellen.

 7. Recht op vergetelheid: het recht om ‘vergeten’ te worden.

  • In Nederland zijn de regels voor het bewaren van medische dossiers opgenomen in de Wgbo. Hierin is bepaald dat wij jouw medische dossiers 15 jaar moeten bewaren. Je mag ons vragen om gegevens uit je medisch dossier te verwijderen of je dossier te vernietigen. Wij kunnen daar gehoor aan geven, tenzij een bepaald voorschrift of specifieke wet bepaalt dat wij de gegevens moeten bewaren. Bijvoorbeeld vanwege het belang van iemand anders, of omdat de gegevens nodig zijn voor het leveren van zorg.

Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
 

Tot slot
Als RWFSP zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@rosswatson.nl